Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnosti

D.I.C. MANUFACTURING SE
se sídlem Washingtonova 1624/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

identifikační číslo: 24232416

DIČ: CZ 24232416 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.diamondimmunity.com.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti D.I.C. MANUFACTURING SE, se sídlem Washingtonova 1624/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, identifikační číslo: 24232416, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.diamondimmunity.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 363 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. uzavření kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.      Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7.      Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9.      Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

3.13.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. cena zboží a Platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 25717135/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1.   o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2.   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

5.1.3.   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.4.    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.5.   o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. přeprava a dodání zboží

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Je-li zboží skladem, je objednávka vyexpedovaná do 3 pracovních dní od přijetí. Za následnou dobu dodání neručíme my, ale dopravce, kterého si zákazník zvolil v objednávce
6.6.      Pokud objednané zboží není skladem, zavazuje se prodávající informovat s touto skutečností kupujícího.
            Kupující má v takovém to případě právo od kupní smlouvy odstoupit. 

 

 1. Práva z Vadného plnění

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů či případný spor je možné vyřídit i mimosoudně pomocí dozorového orgánu ČOI, https://adr.coi.cz/cs.

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. ochrana osobních údajů
   1. Řádné a bezpečné zpracování osobních údajů je pro prodávajícího velmi důležité. Z toho důvodu prodávající dbá na to, aby byly osobní údaje získané při jeho činnosti v bezpečí a k jejich zpracování docházelo plně v souladu s platnými právními předpisy. V této souvislosti by prodávající rád kupujícího (vč. jeho zástupců a/nebo odpovědných osob) informoval o zpracování osobních údajů a o veškerých právech ve vztahu k tomuto zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“).
   2. Zástupce a/nebo odpovědná osoba kupujícího (dále jen „Subjekt údajů“) souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: (jméno, příjmení, email, telefonní číslo, fakturační a korespondenční adresa) (dále jen „Osobní údaje“). Subjekt údajů souhlasí se zpracováním Osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití, přičemž prodávající neumožní přístup k Osobním údajům jiným osobám, než zpracovatelům specifikovaným v odst. 9.3.13 tohoto článku. 
   3. Pokud by kupujícímu a/nebo Subjektu údajů bylo ohledně níže poskytnutých informací něco nejasného, může se kdykoliv na prodávajícího obrátit, ať už prostřednictvím telefonu nebo emailu.

 

 • Prodávající jako správce Osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je dle příslušných ustanovení Nařízení ten, kdo sám nebo společně s jinými subjekty určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Prodávající je správcem Osobních údajů, které shromažďuje, disponuje s nimi a nese za jejich řádné a bezpečné zpracování odpovědnost. 

 

 • Zpracovávané Osobní údaje

 

Prodávající zpracovává pouze takové Osobní údaje, které jsou potřebné pro řádné plnění smlouvy a dodržení jeho zákonných povinností.

 

 • Prodávající zpracovává zejména následující kategorie Osobních údajů:

 

 1. Adresní a identifikační údaje (zejm. (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa))

 

 • Účel zpracování Osobních údajů

 

 1. Zpracování na základě smlouvy

Osobní údaje Prodávající zpracovává pro účely plnění této smlouvy. Osobní údaje získané od Subjektu údajů v souvislosti s plněním Smlouvy jsou zpracovávány pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné poskytování Služeb Prodávajícím.

 1. Zpracování na základě oprávněných zájmů

Osobní údaje může Prodávající použít pro zasílání newslettterů informujících o nových službách a/nebo novinkách týkajících se smlouvy a případně pro zasílání jiných obchodních sdělení souvisejících s činností Prodávajícího. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu Prodávajícího informovat Kupujícího o novinkách v dané oblasti a nabídnout Kupujícímu na základě stávající spolupráce či zájmu o spolupráci své služby.

 

 • Doba uložení osobních údajů

 

Osobní údaje shromážděné v rámci poskytování Služeb Prodávající uchovává v souladu s právními předpisy, a s přihlédnutím k délce a běhu subjektivních i objektivních promlčecích lhůt dle Občanského zákoníku, po dobu 10 let od ukončení poskytování Služeb. 

Po uplynutí úložní doby jsou všechny Osobní údaje bezpečně zlikvidovány.

 

 • Práva Subjektu údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů

 

Na základě žádosti, kterou může Subjekt údajů u Prodávajícího uplatnit e-mailem na adrese: (info@diamondimmunity.com), může Subjekt údajů uplatňovat svá práva plynoucí z Nařízení (specifikovaná níže). S výjimkou zpracovatelů nebudou Osobní údaje dále předávány jakýmkoliv třetím subjektům. 

Pro účely identifikace a ověření totožnosti je Subjekt údajů v žádosti povinen uvést alespoň své jméno, příjmení, telefon a email. Prodávající je oprávněn – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit si totožnost Subjektu údajů jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na emailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté ve Smlouvě, či výzvou k doložení dalších informací o Subjektu údajů.

 

 • Právo vznést námitku

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, pokud je toto zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů (např. v souvislosti se zasíláním informačních newsletterů či jiných obchodních sdělení Prodávajícího) nebo pro účely provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Subjekt údajů má rovněž právo podat námitku proti automatizovanému rozhodování.

 

 • Právo na přístup k Osobním údajům

 

Právem Subjektu údajů je sdělení, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány a pokud ano, tak za jakým účelem jsou zpracovávány, jaké kategorie dotčených Osobních údajů jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci nebo kategorie příjemců, jaká je doba uchování Osobních údajů, jaká jsou práva Subjektu údajů, informace o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, z jakého zdroje Prodávající získal Osobní údaje, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a dále informace a záruky v případě poskytnutí Osobních údajů do třetí země. Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie Osobních údajů

 

 • Právo na opravu

 

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných nebo chybných Osobních údajů.

 

 • Právo na výmaz

 

Subjekt údajů má právo na to, aby byly jeho Osobní údaje vymazány, pokud jsou pro to splněny podmínky stanovené platnými právními předpisy.

 

 • Právo na omezení zpracování

 

V případech stanovených platnými právními předpisy má Subjekt údajů právo na to, aby byly jeho Osobní údaje zpracovávány pouze pro nejnutnější zákonné důvody.

 

 • Právo podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo se svým podnětem nebo stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. 234 665 111, email: posta@uoou.cz, který je dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 • Předávání osobních údajů

 

K Osobním údajům, které Prodávající zpracovává, mají přístup následující zpracovatelé: prodávající vzdáleného serveru, prodávající IT služeb a externí účetní firma. K předávání Osobních údajů do třetí země a/nebo mezinárodní organizaci nedochází.

 

 • Zpoplatnění uplatnění některých výše zmíněných práv

 

Veškerá sdělení a vyjádření jsou Prodávajícím poskytována bezúplatně. Pokud by však žádost Subjektu údajů byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména by se opakovala, je Prodávající oprávněn si účtovat přiměřený poplatek za její vyřízení.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. Doručování

11.1. Je-li zboží skladem, doba doručení bývá do 5 pracovních dní v závislosti na možnosti přepravní společnosti. Pokud zboží skladem není, doba dodání je 30 dní od přijetí objednávky.

11.2.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.3.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.4.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. závěrečná ustanovení

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Washingtonova 1624/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, adresa elektronické pošty info@diamondimmunity.com

 

V Praze dne 5.3.2020              

 

Příloha:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (STÁHNOUT)

Ministerstvo zemědělství – Odbor potravinářský tímto sděluje, že provozovatel potravinářského podniku D.I.C MANUFACTURING SE Washingtonova 1624/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 dne 14.4.2020 splnil informační povinnost stanovenou v ustanovení § 3d odstavec 1 písmeno b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť před prvním dnem uvedením na trh doplňku stravy ACID DETOX, IMMUNITY BOOM, METAL DETOX, PROBIO POWER, MINERACELL oznámil Ministerstvu zemědělství jejich uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.